15.02.2016

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 3 miliardy korun

Na získání třetí miliardy přitom stačilo ZFP realitnímu fondu pouhých 8 měsíců.

ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., byl vytvořen v červnu 2013. K 31. 1. 2016, tedy dva roky a sedm měsíců od zahájení činnosti fondu, činil vlastní kapitál ZFP realitního fondu 3 070 972 026,59 Kč.

Mimořádný nárůst vlastního kapitálu zařadil ZFP realitní fond záhy po založení na druhé místo mezi domácími nemovitostními fondy. O mimořádné atraktivitě ZFP realitního fondu svědčí i počet aktivních klientů, který se blíží patnácti tisícům.

Dynamický nárůst vložených prostředků umožnil fondu nákup řady exkluzivních nemovitostí. V březnu 2013 byla pořízena administrativní budova Florenc Office Center v centru Prahy. V únoru 2015 pak ZFP realitní fond rozšířil své portfolio o logistický areál Penny Market Distribution Center v Radonicích u Prahy. Zatím poslední velkou akvizicí z prosince 2015 pak je obchodní centrum Frýda ve Frýdku – Místku.

Tyto lukrativní nemovitosti se staly základem investičního portfolia ZFP realitního fondu a přispěly k vzestupu hodnoty podílového listu na úroveň 1,1036 Kč k 31.1.2016. Za rok 2015 přesáhla výkonnost ZFP realitního fondu 8% a od zahájení činnosti fondu činí celkem 10,36%.

Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Investiční společnost není povinna odkupovat podílové listy ZFP realitního fondu po dobu 3 let ode dne udělení povolení k vytvoření fondu. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

Tiskový kontakt:
PhDr. Jana Pelcová
ředitelka marketingu a komunikace ZFP akademie, a.s.
j.pelcova@zfpakademie.cz