• Název a sídlo společnosti:
  ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
  Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4
 • Identifikační číslo: 242 52 654
 • Zápis v OR: obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374
 • Datum vzniku společnosti: 23. srpna 2012
 • Datum povolení k činnosti investiční společnosti: 22. ledna 2013
 • Povolení k činnosti investiční společnosti – rozhodnutí České národní banky ze dne 19. ledna 2015, č.j. 2015/006213/CNB/570, sp.zn. S-Sp-2014/00363/CNB/571
 • Předmět podnikání dle obchodního rejstříku:
  Činnost investiční společnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále "ZISIF"), v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou:
  - obhospodařování a provádění administrace speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem;
  - obhospodařování a provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání;
  - podle § 38 odst. 2 písm. a) ZISIF provádění úschovy cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy a zahraničními investičními fondy uvedenými v § 485 odst. 1 písm. d) ZISIF pro jiného, a to i ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům, jejichž obhospodařovatel, je oprávněn přesáhnout rozhodný limit;
  - obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management);
  - provádění úschovy a správy investičních nástrojů, včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem;
  - poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů.
 • Základní kapitál: 26 000 000,- Kč
 • Akcionáři společnosti: IAD Investments, správ. spol., a. s. a ZFP RF s.r.o. ze skupiny ZFP GROUP