• Klientské formuláře


Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů


Dispoziční práva k podílovým listům


Prohlášení podílníka o skutečném majiteli


Žádost o změnu údajů


Žádost o odkup podílových listů

Podpis podílníka nebo oprávněného zástupce je nutné úředně ověřit. Vyplněný formulář zašlete na adresu ZFP Investments zde.
Za nezletilého podílníka musí žádost vyplnit a podepsat všichni zákonní zástupci, tedy oba rodiče. S Žádostí o odkup musí být doložena kopie Rodného listu nezletilého. Při objemu odkupů u nezletilého podílníka, který přesáhne 24000 Kč za jeden kalendářní rok, je nutné doložit rozhodnutí opatrovnického soudu.
U odchozích plateb je možné v Žádosti o odkup podílových listů uvést požadovaný variabilní symbol. Specifický symbol dle požadavku podílníka u platby uvést nelze. 


Žádost o převod podílových listů

Podpisy podílníků (převodce i nabyvatel) nebo oprávněných zástupců je nutné úředně ověřit. Vyplněný formulář zašlete na adresu ZFP Investments zde.
Za nezletilého podílníka musí žádost vyplnit a podepsat všichni zákonní zástupci, tedy oba rodiče. S Žádostí o převod podílových listů musí být doložena kopie Rodného listu nezletilého. Při objemu převodů z majetkového účtu nezletilého podílníka, který přesáhne 24000 Kč za jeden kalendářní rok, je nutné doložit rozhodnutí opatrovnického soudu.