O společnosti

O společnosti

Jsme investiční společnost, která vybudovala jeden z největších a nejúspěšnějších realitních fondů působících na českém trhu, a to ZFP realitní fond.

NÁŠ PŘÍBĚH

ZFP Investments je nezávislá investiční společnost, která na základě povolení České národní banky provádí obhospodařování a administraci ZFP realitního fondu. ZFP Investments byla založena společností ZFP akademie, a.s. ve spolupráci se slovenskou investiční společností IAD Investments, s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vytváření a správy investičních fondů, díky této spolupráci se ZFP realitní fond stal jedním z největších realitních fondů v České republice. Nyní je 100% vlastníkem společnost ze skupiny ZFP GROUP.

Za dlouholetou a úspěšnou dobu fungování společnost vytvořila jeden z největších realitních fondů v České republice a získala si také výbornou znalost domácího i zahraničního trhu nemovitostí. Díky tomu zná požadavky a potřeby svých klientů a má vybudované vynikající vztahy s institucionálními partnery.

Cílem fondu bylo a je stabilní dlouhodobé zhodnocování vašich peněžních prostředků. Tento cíl se daří plnit zejména díky tomu, že se tým odborníků spravujících portfolio ZFP realitního fondu při výběru nemovitostí, do nichž ZFP realitní fond investoval peněžní prostředky podílníků, zaměřil na nemovitosti bezpečné a kvalitní, s nájemci, kterými jsou velké finančně stabilní mezinárodní instituce, umístěné v různých zemích a zahrnující různé sektory nemovitostí.

ČÍM SE ŘÍDÍME?

Zásadou společnosti je odbornost a odpovědnost. Společnost obhospodařuje majetek s odbornou péčí, tedy kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a jedná v nejlepším zájmu investorů. Pro úspěšnou činnost společnosti je nezbytná důvěryhodnost a dobrá pověst. Pracovníci společnosti postupují při výkonu své činnosti s odbornou péčí a v souladu s vnitřními předpisy.

Představenstvo

JUDr. Róbert Pružinský
JUDr. Róbert Pružinský
Předseda představenstva
Vystudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, od roku 2004 vykonává advokátní praxi se zaměřením na bankovnictví a finance, nemovitosti, telekomunikace, IT a veřejné zakázky. Od roku 2012 byl členem dozorčí rady IAD Investments.
Ing. Václav Tomek
Ing. Václav Tomek
Místopředseda představenstva
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně (fakulta strojní, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby). Od roku 2002 působil na pozici generálního ředitele a později místopředsedy představenstva ZFP akademie, a.s. Ve společnosti ZFP s.r.o. zastává od roku 2018 funkci finančního ředitele.
Ing. Zdeněk Nezval, MBA
Ing. Zdeněk Nezval, MBA
Místopředseda představenstva
Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě, obor Bankovnictví. Od roku 2018 do roku 2024 působil na pozici člena představenstva ZFP GROUP, a.s. odpovědného za investice.
JUDr. Eva Bobková
JUDr. Eva Bobková
Členka představenstva
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Činnost ve společnosti ZFP Investments zahájila při jejím založení v roce 2012 na pozici vedoucí compliance, v roce 2020 se stala provozním ředitelem společnosti.

Dozorčí rada

Vladimír Poliak st.
Vladimír Poliak st.
Předseda dozorčí rady
Michal Poliak
Michal Poliak
Místopředseda dozorčí rady
Vladimír Poliak ml.
Vladimír Poliak ml.
Člen dozorčí rady

NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI:

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 242 52 654

ZÁPIS V OR:

Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374

Datum vzniku společnosti: 23. srpna 2012
Datum povolení k činnosti investiční společnosti: 22. ledna 2013

Povolení k činnosti investiční společnosti - rozhodnutí České národní banky ze dne 19. ledna 2015, č.j. 2015/006213/CNB/570, sp.zn. S-Sp-2014/00363/CNB/571

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU:

Činnost investiční společnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZISIF“), v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou:

  • Obhospodařování a provádění administrace speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem
  • Obhospodařování a provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání
  • Podle § 38 odst. 2 písm. a) ZISIF provádění úschovy cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy a zahraničními investičními fondy uvedenými v § 485 odst. 1 písm. d) ZISIF pro jiného, a to i ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům, jejichž obhospodařovatel, je oprávněn přesáhnout rozhodný limit
  • Obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)
  • Provádění úschovy a správy investičních nástrojů, včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem
  • Poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů
  • Základní kapitál: 26 000 000,- Kč
  • Akcionář společnosti: ZFP RF s.r.o. ze skupiny ZFP GROUP