O společnosti

Cookies Policy

Na našich webových stránkách využíváme cookies. Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější.

Přečti si detaily pouzití cookies

 

Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Standardní webové prohlížeče (Safari, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Typy souborů cookie a jejich funkce

V následující tabulce jsou uvedeny typy souborů cookie používaných na našich webových stránkách a stručné informace o jejich účelu:

Skupina souborů cookie Účel
Technické soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webové stránky, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů a odpovídající kombinace cen pro váš region, vyvažování zátěže na našich serverech, nahrávání uživatelských předvoleb pro používání souborů cookie atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookie. Bez těchto souborů cookie by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookie používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby. Soubory cookie v této kategorii jsou vždy nastaveny našimi webovými stránkami, a nikoli doménami třetích stran.
Analytické soubory cookie Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o vašem způsobu používání našich webových stránek. Tyto informace využíváme k sestavování zpráv, při vylepšování našich stránek, aby byly uživatelsky ještě atraktivnější, a při monitorování jejich fungování. Soubory cookie anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili. Soubory cookie v této kategorii mohou být nastaveny našimi webovými stránkami nebo doménami třetích stran. Podrobnější informace o některých z těchto souborů cookie jsou k dispozici níže v části „Anonymní identifikátory“.
Soubory cookie pro sledování třetích stran Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali. Na základě těchto informací sestavujeme zprávy, které nám pomáhají vylepšit naši webovou stránku a obecně lépe přizpůsobit nabídku produktů a služeb vašim zájmům a potřebám. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny našimi webovými stránkami nebo doménami třetích stran.
Soubory cookie pro začlenění funkcí třetích stran Tyto soubory cookie umožňují do naší webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou videa na serveru YouTube™, formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet náš obsah. Soubory cookie tohoto typu mohou být nastaveny třetími stranami a mohou zahrnovat mimo jiné soubory cookie z následujících domén: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Jsme nezávislá investiční společnost, která vznikla strategickým spojením dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu.

Jedná se o českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie, a.s. a slovenskou investiční společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. Obě společnosti mají dlouholeté zkušenosti ve své oblasti a nyní se rozhodly spojit pro vytvoření unikátní investiční společnosti ZFP Investments, která v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv a v oblasti zprostředkování finančních produktů. Společnost má dobré znalosti domácího trhu, zná požadavky a potřeby svých klientů a má vybudované vynikající vztahy s institucionálními partnery.

budova_img2x

ZFP akademie

patří k největším vzdělávacím a zprostředkovatelským společnostem v oblasti financí na českém trhu. Za vynikajícími výsledky stojí jedinečný vzdělávací systém, vlastní síť seminárních hotelů a statisíce spokojených klientů.

IAD Investments

je nejstarší slovenská správcovská společnost. Působí v zemích střední Evropy více než 29 let. Nabízí podílové fondy, spořící programy a individuální správu aktiv. Založila a úspěšně spravuje i první speciální fond nemovitostí na Slovensku – Prvý realitný fond.

Zásadou společnosti je odbornost a odpovědnost

Společnost obhospodařuje majetek s odbornou péčí, tedy kvalifikovaně, čestně, odpovědně a jedná v nejlepším zájmu investorů. Pro úspěšnou činnost společnosti je nezbytná důvěryhodnost a dobrá pověst. Pracovníci společnosti postupují při výkonu své činnosti s odbornou péčí a v souladu s vnitřními předpisy.

Obhospodařování majetku ve fondech kolektivního investování je prováděno v závislosti na kalkulaci výnosnosti a návratnosti konkrétních investičních příležitostí s přihlédnutím k jejich rizikovosti. Investiční portfolio je vytvářeno zejména s přihlédnutím ke kritériu rizikovosti, výnosnosti a návratnosti investice.

Představenstvo společnosti

JUDr. Róbert Pružinský

JUDr. Róbert Pružinský

Předseda představenstva

Vystudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, od roku 2004 vykonává advokátní praxi se zaměřením na bankovnictví a finance, nemovitosti, telekomunikace, IT a veřejné zakázky. Od roku 2012 byl členem dozorčí rady IAD Investments.

Peter Lukáč, MBA

Peter Lukáč, MBA

Místopředseda představenstva

Vystudoval MBA program s diplomem od City University of Seattle, USA. Pracoval v pojišťovnách Nationale Nederlanden a UNIQA. Ve společnosti IAD Investments zastává funkci obchodního ředitele a člena představenstva.

Ing. Vladimír Bencz

Ing. Vladimír Bencz

Člen představenstva

Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Pracoval v VUB Invest a VUB Asset management, byl členem představenstva Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. Ve společnosti IAD Investments zastával funkci výkonného ředitele a od roku 2013 je předsedou představenstva.

Dozorčí rada

bookmark

Ing. Václav Tomek

Předseda dozorčí rady

bookmark

Ing. Róbert Bartek

Místopředseda dozorčí rady

bookmark

Ing. Rastislav Danišek

Člen dozorčí rady

Profil společnosti

Název a sídlo společnosti

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo: 242 52 654

Zápis v OR

Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374

Datum vzniku společnosti: 23. srpna 2012

Datum povolení k činnosti investiční společnosti: 22. ledna 2013

Povolení k činnosti investiční společnosti – rozhodnutí České národní banky ze dne 19. ledna 2015, č.j. 2015/006213/CNB/570, sp.zn. S-Sp-2014/00363/CNB/571

Předmět podnikání dle obchodního rejstříku:

Činnost investiční společnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZISIF“), v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou:

 • Obhospodařování a provádění administrace speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem
 • Obhospodařování a provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání, a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání
 • Podle § 38 odst. 2 písm. a) ZISIF provádění úschovy cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičními fondy a zahraničními investičními fondy uvedenými v § 485 odst. 1 písm. d) ZISIF pro jiného, a to i ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům, jejichž obhospodařovatel, je oprávněn přesáhnout rozhodný limit
 • Obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)
 • Provádění úschovy a správy investičních nástrojů, včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem
 • Poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů.
 • Základní kapitál: 26 000 000,- Kč
 • Akcionáři společnosti: IAD Investments, správ. spol., a. s. a ZFP RF s.r.o. ze skupiny ZFP GROUP