Výkonnost Výkonnost

Výkonnost

Podívejte se, jakého zhodnocení dosahuje ZFP realitní fond.

GRAF VÝVOJE

V grafu můžete sledovat výkonnost ZFP realitního fondu ve zvoleném období.

Od začátku roku 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 roky
(celkem / P.A.)
5 let
(celkem / P.A.)
Od založení
(celkem / P.A.)
2,32% 1,02 % 1,35 % 2,32 % 4 % 18,59 %
5,85 %
28,52 %
5,15 %
71,78 %
5,04 %

Hodnota podílového listu: 1,645 Kč

Údaje k datu: 31.05.2023

Historická data: Přejít do archivu

KALKULAČKA

Podle zadaných parametrů si můžete orientačně spočítat, jakého výnosu můžete ve vybraném období dosáhnout.

UPOZORNĚNÍ

Výsledky zpracované investiční kalkulačkou jsou ilustrativní a mají informační charakter. Kalkulačka předpokládá, že výnos bude odpovídat průměrnému ročnímu výnosu fondu od založení po celou dobu investice. Pro výpočet výnosů fondu kalkulačka používá metodu složeného úročení. Výsledek nezahrnuje případnou daň z příjmů dle platných právních předpisů.

INFORMACE K FONDU

Údaje k datu: 30.06.2024

Fondový kapitál: 13 116 482 866,35 Kč

Hodnota podílového listu: 1,7178 Kč

Údaje za období: 01.06. - 30.06.2024

Počet vydaných podílových listů: 55 762 886 ks

Částka, za kterou byly podílové listy vydány: 94 824 795,65 Kč

Počet odkoupených podílových listů: 81 507 240 ks

Částka, za kterou byly podílové listy odkoupeny: 138 603 062,51 Kč


Struktura majetku k datu: 30.06.2024

Vklady v bankách: 2 997 054 574,94 Kč = 21,56 %

Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (vč. účasti v nemovitostních spol.): 8 729 752 750,88 Kč = 62,81 %

Pohledávky za nebankovními subjekty (vč. půjček nemovitostním spol.): 2 097 589 972,23 Kč = 15,09 %

Dluhové cenné papíry: 0 Kč = 0%

Ostatní aktiva: 73 602 350,02 Kč = 0,53 %

Aktiva celkem: 13 897 999 648,07 Kč = 100,00 %

PROFIL FONDU

Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008474046

Správce fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

Místo registrace fondu: Česká republika

Investiční zaměření: Investice do nemovitostí

Referenční měna: CZK

Datum vzniku fondu: 17.06.2013


Minimální počáteční investice: 3 000,- Kč

Minimální následný investice: 500,- Kč

Vstupní poplatek: 3%

Výstupní poplatek: 0%

Správcovský poplatek: 1,75%


Číslo bankovního účtu fondu: 266443343/0300

Variabilní symbol: Rodné číslo nebo IČ

UPOZORNĚNÍ

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com.