Dokumenty

Cookies Policy

Na našich webových stránkách využíváme cookies. Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější.

Přečti si detaily pouzití cookies

 

Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Standardní webové prohlížeče (Safari, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Typy souborů cookie a jejich funkce

V následující tabulce jsou uvedeny typy souborů cookie používaných na našich webových stránkách a stručné informace o jejich účelu:

Skupina souborů cookie Účel
Technické soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webové stránky, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů a odpovídající kombinace cen pro váš region, vyvažování zátěže na našich serverech, nahrávání uživatelských předvoleb pro používání souborů cookie atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookie. Bez těchto souborů cookie by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookie používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby. Soubory cookie v této kategorii jsou vždy nastaveny našimi webovými stránkami, a nikoli doménami třetích stran.
Analytické soubory cookie Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o vašem způsobu používání našich webových stránek. Tyto informace využíváme k sestavování zpráv, při vylepšování našich stránek, aby byly uživatelsky ještě atraktivnější, a při monitorování jejich fungování. Soubory cookie anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili. Soubory cookie v této kategorii mohou být nastaveny našimi webovými stránkami nebo doménami třetích stran. Podrobnější informace o některých z těchto souborů cookie jsou k dispozici níže v části „Anonymní identifikátory“.
Soubory cookie pro sledování třetích stran Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali. Na základě těchto informací sestavujeme zprávy, které nám pomáhají vylepšit naši webovou stránku a obecně lépe přizpůsobit nabídku produktů a služeb vašim zájmům a potřebám. Tyto soubory cookie mohou být nastaveny našimi webovými stránkami nebo doménami třetích stran.
Soubory cookie pro začlenění funkcí třetích stran Tyto soubory cookie umožňují do naší webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou videa na serveru YouTube™, formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet náš obsah. Soubory cookie tohoto typu mohou být nastaveny třetími stranami a mohou zahrnovat mimo jiné soubory cookie z následujících domén: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

V případě sporu vyplývajícího ze smlouvy o vydání a odkupu podílových listů nebo ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování investičních služeb, je podílník nebo klient (spotřebitel) oprávněn požádat o řešení sporu finančního arbitra v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu. Bližší informace na www.finarbitr.cz.

Statut fondu platný od 16.06.2023

Statut fondu platný od 04.05.2023

Statut fondu platný od 03.03.2023

Klíčové informace pro investory platné od 03.03.2023

Statut fondu platný od 08.02.2023

Klíčové informace pro investory platné od 08.02.2023

Statut fondu platný od 1.11.2022

Statut fondu platný od 06.09.2022

Klíčové informace pro investory platné od 6.9.2022

Statut fondu platný od 29.07.2022

Statut fondu platný od 10.02.2022

Klíčové informace pro investory platné od 11.02.2022

Statut fondu platný od 30.06.2021

Klíčové informace pro investory platné od 26.03.2021

Statut fondu platný od 26.03.2021

Statut fondu platný od 16.02.2021

Statut fondu platný od 16.04.2020

Statut fondu platný od 14.02.2020

Statut fondu platný od 03.09.2019

Statut fondu platný od 19.02.2019

Statut fondu platný od 27.04.2018

Statut fondu platný od 15.02.2018

Statut fondu platný od 01.08.2017

Statut fondu platný od 20.03.2017

Statut fondu platný od 17.02.2017

Statut fondu platný od 12.07.2016

Statut fondu platný od 17.02.2016

Statut fondu platný od 17.07.2015

Statut fondu platný od 31.03.2015

Statut fondu platný od 17.02.2015

Statut fondu platný od 08.09.2014

Statut fondu platný od 22.07.2014

Klíčové informace pro investory platné od 14.02.2021

Klíčové informace pro investory platné od 19.02.2020

Klíčové informace pro investory platné od 19.02.2019

Klíčové informace pro investory platné od 15.02.2018

Klíčové informace pro investory platné od 17.02.2017

Klíčové informace pro investory platné od 17.02.2016

Klíčové informace pro investory platné od 17.02.2015

Klíčové informace pro investory platné od 08.09.2014

Klíčové informace pro investory platné od 22.07.2014

Ceník platný od 01.07.2013

Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů

Doplňující informace k dokumentu

Formulář slouží k registraci nového podílníka, který je povinný spolu s Žádostí o registraci podílníka a vydání podílových listů poskytnout doklady a dokumenty potřebné k identifikaci podílníka a též je povinen poskytnout doklady a dokumenty každé fyzické osoby, která je oprávněná jednat za podílníka (viz informace k formuláři Dispoziční práva k podílovým listům níže).

Níže je uveden seznam minimálně požadovaných dokladů a dokumentů, které je podílník povinný spolu s formulářem Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů doručit společnosti ZFP Investments s tím, že podílník může být požádán o předložení dalších dokladů a dokumentů potřebných pro identifikaci a zjištění jeho totožnosti:

  • Fyzická osoba: průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas, v případě cizince s pobytem na území České republiky i povolení k pobytu na území České republiky)
  • Nezletilý: rodný list, vyplněný formulář Dispoziční práva k podílovým listům a průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Fyzická osoba s omezenou svéprávností: rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka; vyplněný formulář Dispoziční práva k podílovým listům a průkaz totožnosti zákonného zástupce – opatrovníka
  • Právnická osoba: výpis z rejstříku (ne starší než tři měsíce), průkaz totožnosti fyzické osoby oprávněné jednat za podílníka, formulář Dispoziční práva k podílovým listům a vyplněný formulář Prohlášení podílníka o skutečném majiteli

Dispoziční práva k podílovým listům

Doplňující informace k dokumentu

Tento formulář se přikládá k Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů, a to v případě, že podílníkem je nezletilý, osoba s omezenou svéprávností nebo v případě, že podílník hodlá jiné osobě udělit plnou moc v rozsahu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o vydání a odkupu podílových listů, nebo v případě, že podílníkem je právnická osoba.

Podpis podílníka musí být ověřený zprostředkovatelem, který tento formulář s podílníkem sepisuje. Podpis podílníka na tomto formuláři je zprostředkovatel oprávněný ověřit, jen pokud s podílníkem zároveň sepisuje Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, v opačném případě musí být podpis podílníka na tomto formuláři ověřený úředně.

Podílník může kdykoliv zrušit oprávnění udělená na tomto formuláři. Zrušení oprávnění může podílník oznámit společnosti ZFP Investments prostřednictvím formuláře Žádost o změnu údajů. V případě, že tato oprávnění hodlá podílník změnit, je nutné znovu vyplnit tento formulář a podpis na uvedeném formuláři musí nechat úředně ověřit.

Prohlášení podílníka o skutečném majiteli

Doplňující informace k dokumentu

Tento formulář se přikládá k Žádosti o registraci podílníka a vydání podílových listů, a to v případě, že podílníkem je právnická osoba.

Žádost o odkup podílových listů

Doplňující informace k dokumentu

Podpis podílníka nebo oprávněného zástupce je nutné úředně ověřit (úřední ověření podpisu nesmí být starší než tři měsíce). Vyplněný formulář zašlete na adresu ZFP Investments zde.

Za nezletilého podílníka musí žádost vyplnit a podepsat všichni zákonní zástupci, tedy oba rodiče. S Žádostí o odkup musí být doložena kopie Rodného listu nezletilého. Při objemu odkupů u nezletilého podílníka, který přesáhne 24 000 Kč za jeden kalendářní rok, je nutné doložit rozhodnutí opatrovnického soudu.

U odchozích plateb je možné v Žádosti o odkup podílových listů uvést požadovaný variabilní symbol. Specifický symbol dle požadavku podílníka u platby uvést nelze.

Žádost o změnu údajů

Doplňující informace k dokumentu

Tento formulář slouží pro oznámení jakékoli změny údajů poskytnutých společnosti ZFP Investments, pokud není uvedeno jinak.

Žádost o převod podílových listů

Doplňující informace k dokumentu

Prostřednictvím tohoto formuláře převodce (klient) a nabyvatel (nový majitel) podílového listu žádají o změnu majitele podílových listů na základě úplatného či bezúplatného převodu. K formuláři je třeba přiložit i Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, pokud nabyvatel již není na základě dřívější žádosti již jako podílník zaregistrován.

Podpisy podílníků (převodce i nabyvatel) nebo jejich oprávněných zástupců je nutné úředně ověřit (úřední ověření podpisu nesmí být starší než tři měsíce). Vyplněný formulář zašlete na adresu ZFP Investments zde.

Za nezletilého podílníka musí žádost vyplnit a podepsat všichni zákonní zástupci, tedy oba rodiče. S Žádostí o převod podílových listů musí být doložena kopie rodného listu nezletilého. Při objemu převodů z majetkového účtu nezletilého podílníka, který přesáhne částku 24 000 Kč za jeden kalendářní rok, je nutné doložit rozhodnutí opatrovnického soudu.